Avisar de contenido inadecuado

Joxé Azurmendi: Manifestu atzeratua / manifiesto con retraso, y III (+)

{
}

 

 

y III

 Libre izan nahi dugu.

Guk, aragi honek, esperantza honek

nahi du libre.

Alferrik pasiatzen dira gure filosofoak

xinpletasun xinple hau sublimatu nahirik

abrakadabra baten billa,

misterio  tsu asko, ideologien jardinetan.

Aragi honek nahi du libre,

ez filosofia batek, ez klasetasunak,

ez teologiak. Pinua pinudiak

definituko balu bezala,

goardosolak euria,

morena batek eguzkia.

Edo gurutzean ebanjelioa

hil balitz bezala.

'Ni naiz esperantza' bat

hil zan gurutzean.


Gizona ez idea bat.

Gozonak ez dira eskubide sorta bat.

Eskubideak ez dira

argumentu bat edo deklarazio bi.


Zergatik ez aitortu:

mixerable banaturik gabiltz,

mendian otsoak bezala.

Gu, txindurriok zeruaren azpian,

argonauta ustetan.

Konstelazio bat dalakoan bakoitza,

zigarroa bezala mixto batekin

pizten dalakoan libertadea.

Hola dio Jerusalem-go Talmudean

Rajanan rabinoak:

ez zan Israel desterruira joan

ogeitalau sektatan ezpaldu zan arte.

Merezi ditugu desterru bi ta iru.

Ez ote zuen ba Prometeo-k

arrapatu egin behar izan sua?

Ez merezi. Ez filosofiekin,

kondairarekin, erregekin merezi.

Noren zeren aurrean gero?

Erotuko ditugu guk Chaillot-eko eroak.


Aragi hau ez da kondaira.

Gizon hau ez da Txurruka,

aspertu egingo litzaake

London-eko plza batean

Espainia-ren ohorea lekukotzen.

Libre izan nahi luke,

ez monumenturik.

Ez da Elkano: nahiko mundu

zaio gure mendiartea.

Zumalakarregui? Tonto batean moduan

hil zitzaigun azkenean hura ere.

Preso daukagu orain Zegama-ko elizan

berpitzt ez dakigun,

ezan ez dakigun bala batek

asesinatu zuela libertadea.


Gizon onek ez du hil nahi.

Aragi hau es da Gernika-ko arbola.

Ez da arraza bat, ez da zozialixta,

ez da sakratu, ez da ezer,

kitzen dan aragi da

ta ez du hil nahi.

Eta ez du hilda bizi nahi ere.

Libre nahi du.


Bazi, behinola batek danetik sinistu zuen:

Gernika-ko arbola

(eta santutzat ere ba zeukan euki

nahiz ez da fedea sekula izan

baten ezpezialidadea),

Iraineta-ko nagusia, Abando-ko

txapela, Campion-en romantizismoa,

lagilleri klasea ta humanismoa

ta unamunismoa

(ta haren auskaldunondako

paradojak)

(bainan honezkero ez digu Iparragirre-k

arparik gehiago joko)

eta filosofía guztietako lezioak

eta etika lorero guztiak

ta Europa etabar.

Abar ere sinistu zuen,

zerbait sinisteagatik,

bainan gizona diferentea zan beti.

Sinistu, mutillak,

umeak zekazkin zikonia

ta iru Erregeak ta Estella-koa era,

Foruak afaldu zizkigun hura,

ta edozer gauza sinistu du

esperantza mugagabe batekin

herri honek

eta gozona beste zerbait diferente

gelditzen zan.


Bat plaian etzaten zan

tripaz gora

eta begiak ixten zituen

zerua bajatzeko.

Bainan bere erriberan

ez zedukan herri pobre bat besterik,

herri triste bat,

umeekin beti ona izan dan

animali handi maltso bat gaixo bezain triste.

Xentimoka pentsatzen duen herria,

ta libre nahi illunabar bat bihotzean

dakar nekez ekartzen.


Bainan libertadea ez merezi,

irabazi egin behar da,

ez kondairaren, ezpada

gozinaren eta

etorkizunaren aurrean.

Ta gure herriak ezin du irabazi.


Ta ezin irabaziko du ere, baldin eta

gure filosofoek ikasten ez badute

ez duela eguna erlojuak egiten.

Baldin eta teologoek gizonz ez dala

elizako alkia edo serafin bat

edo parabola bateko ardia ez badute ikasten.

Edo zeruko bidea gotikoa dala pentsatzen badute,

ebanjelioak aldapatsu dama diolako.

Baldin gure radikalak radikalinski badira.

(Lainoa da euriaren radikaltasun guztia,

ez trumoia).


Edo ta gure ibarrak Arkadia dirala uste badugu,

ta gure errealistak garaiz aurkitzen ez badute

errealistago zala Printzipea Machiaveli baino,

eta Jesukrixto bainoago Judas,

ta erralidadea Marx dala ta ez aren liburuak,

eta Iparragirre ta ez kitara.

Baldin gure herriak ikasten ez badu

Gernika-ko arbola aritz normal bat zala

(aritzak ote dira ba behar dituguna)

ta euskal herria edozein herri bat.

Ta gure langilleak ikasten ez badute

gizon dirala ta ez casta zakraturik

ez ta madarikaturik ere,

ta euskal nekazariak enteratzen ez badira

aspaldian hil zala Virgilio

(edo nekazarien ardura dutenak,

zeren eta zer kulpa dute beste hoiek

jaio zanik ere ez badakite)

ta gure poetek ta idazleek ikasten ez badute

izkuntza ez dala Orfeo-ren flauta.

Ta nafarrak enteratzen ez badira

bi Nafarroa daudela,

onezkero hiru ta lau ez badaude

eta eta eta

(etceteraesan nahi dut noski)

zahar eta berri ta denok bat

Erroma-ko zubi koloretsu batean.


Orduan bai, eguzki zaharrak

argi berria emanen du.

Astronomoak ez dira enteratuko,

ezta eguzkia bera ere,

bainan gu bai.

Eta nahikoa dugu hori.


Hau guztia esan ta gero

ez da faltako oraindik

ez dugula maite aberria

botako digunik. Aberriaren maitasuna

(goizeko ordu bietan ari natzaizu idazten)

poltxikoan eramango balitz bezala.

 

(Traducción al castellano:

III

Queremos ser libres.

Nosotros, esta carne, esta esperanza

quiere ser libre.

En vano se pasean nuestros filosofos

intentando sublimar esta simple simpleza

en busca de una abracadabra,

envueltos en misterio, por los jardines de las ideologías.

Esta carne es la quiere ser libre,

no una filosofía, no un concepto de clase,

no una teología. Como si al pino

lo definiese el pinar,

a la lluvia el paraguas,

o al sol una morena.

'Yo soy la esperanza' es lo que

murió en la cruz.


El hombre no es una idea.

Los hombres no son una colección de derechos.

Los derechos no son

un argumento o un par de declaraciones.

Son hombres.


Por qué no confesarlo:

andamos miserablemente desunidos,

como una pandilla de lobos por el monte.

Nosotros, hormigas bajo el cielo,

creyéndonos argonautas.

Pensando que cada cual es una costelación,

y que la libertad, como si fuera un cigarrillo,

se encendiera con una cerilla.

Así dice el rabino Rajanan

en el Talmud de Jerusalén:

Israel no fue al destierro

hasta que se desgajó en veinticuatro sectas distintas.

Nos merecemos dos y hasta tres destierros.

¿Acaso Prometeo no tuvo que

arrancar, apoderarse, del fuego?

No se trata de merecer. Ni con filosofías,

ni con la historia, ni con ruegos.

¿Merecer? ¿Delante de quién a de qué?

A este paso seremos capaces de enloquecer a los locos de Chaillot.


Esta carne no es la historia.

Este hombre no es Churruka,

se aburría en una plaza de Londres

testificando del honor de España.

Quisiera ser libre,

nada de monumentos.

No es Elcano: bastante mundo

tiene con  sus vallas y montañas.

¿Zumalacarregui? Al final aquel también

se nos murió como un tonto.

Ahora lo tenemos preso en la iglesia de Zegama

para que no resucite,

para que no se nos diga que una bala

asesinó la libertad.


Este hombre no quiere morir.

Esta carne no es el árbol de Gernika.

No es una raza, no es socialista,

no es sagrada, no es nada,

es una carne que muere

y no quiero morir.

Y tampoco quiero vivir como muerta.

Quiero ser libre.


Si, hace tiempo uno creía de todo:

en el árbol de Gernika

(e incluso lo consideraba santo

aunque lo de la fe no haya nunca

sido la especialidad de uno),

en el jefe de Iraineta, en la boina

de Abando, en el romanticismo de Campión,

en la clase trabajadora y en el humanismo

y en el unamunismo

(y en sus paradojas

hacia nosotros los vascos)

(pero ya Iparraguirre no volverá

a tomarnos el pelo)

y en las lecciones de todas las filosofías

y en todos los floreros de ética

y en Europa etcétera.

Si, también creía en el etcétera,

por creer en algo.

Pero el hombre siempre era diferente.

Por creer que no quede, muchachos:

hasta en la cigüeña que traía a los niños

y en los tres Reyes y también en el de Estella,

aquel que se engulló nuestros Fueros en una cena,

creer, creer en cualquier cosa

con una esperanza infinita,

este pueblo siempre ha creido,

y el hombre siempre quedaba

como algo diferente.


Uno se tumbaba en una playa

tripa arriba

y cerraba los ojos

para que el cielo bajara.

Pero a su vera

no había siempre más que un pobre pueblo,

un triste pueblo,

como un manso animalote, tan pobre como triste,

que siempre ha sido bondadoso con los críos.

Un pueblo que piensa centimo a centimo,

y que arrastra a duras penas en su corazón

un ansia parda y cansina de libertad.


Pero la libertad no se merece,

hay que ganarla,

no ante la historoa, sino

ante el hombre y el futuro.

Y nuestro pueblo no puede ganarla.


Y tampoco podrá ganarla,

si nuestros filósofos no sprenden

que no es el reloj quien hace al día.

Si los teólogos no aprenden

que el hombre no es un asiento en la iglesia

o un serafín o una oveja de parábola.

O si piensan que el camino del cielo esgótico,

porque el evangelio dice que es abrupto.

Si nuestros radicales son unos radikalinskis.

(La bruma es toda la radicalidad de la lluvia,

no en trueno)


O si creemos que nuestros valles son una Arcadia,

o si nuestros realistas no descubren a tiempo

que el príncipe era más realista que Machiavelo,

y Judas más que Jesucristo,

y que la realidad es Marx y no sus libros,

e Iparraguirre y no su guitarra.

Si nuestro pueblo no aprende

que el árbol de Gernika era un roble normal y corriente

(¿o acaso son robles lo que necesitamos?)

y que el pueblo vasco era un pueblo cualquiera.

Y si nuestros obreros no aprenden

son hombres y no una casta ni sagrada

ni maldita,

y si los labradores vascos no se enteran

de que Virgilio murió hace muchísimo tiempo

(o, más bien, los que se preocupan por los labradores,

porque qué culpa tienen aquellos

si ni siquiera saben que nació)

y si nuestros poetas y escritores no aprenden

que la lengua no es la flauta de Orfeo.

Y si los navarros no se enteran

que hay dos Navarras,

si es que para ahora no hay ya tres o cuatro

y y y (*)

(quiero decir etcétera, por supuesto)

si no nos reunimos todos

viejos y nuevos

en el mismo arco iris multicolor.


Entonces sí, el viejo sol

dará nueva luz.

Los astrónomos no se enterarán,

ni tampoco el mismo sol,

Pero nosotros sí.

Y eso nos basta.


Una vez dicho todo esto,

no faltará aun quien diga

que no amamos a la patria. Como si el amor a la patria

(estoy escribiéndote a las dos de la madrugada)

se llevase en el bolsillo.

 

(*) En vasco la conjunción copulativa 'y' es 'eta'.

 

(Del poemario "Antología Poética Vasca" (1) -Frankismoaren biktimei eta askatasunaren aldeko borrokariei omenaldia-", páginas 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,198, 199; Ediciones Vanguardia Obrera, S.A. (VOSA) //ya desaparecida//; calle Libertad, 7 tercero-derecha, Madrid 1987; traducción al castellano: José Agustín Arrieta; ISBN: 84-96293-38-3; D.L.: M-11182-1987; imprime: Gráficas Maluar, Sdad. Coop. Ltda)

(1) Antología dentro del Homenaje a las Víctimas del Franquismo y a los Luchadores por la Libertad

(+) Este poema fue publicado por primera vez, como puede apreciarse, en esta antología. Y en bilingüe, para todo aquel lector que no sepa euskera, por primera y única vez. Sin embargo en Internet se dice que quien primero publicó este poema fue Susa (que debe ser alguna editorial o revista) en 1990 que, como se puede comprobar, no es cierto.

 

 

{
}
{
}

Deja tu comentario Joxé Azurmendi: Manifestu atzeratua / manifiesto con retraso, y III (+)

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre